1260px × 712px — główne (39)

Pokaż swoją stylizację!

Redakcja / 5 lipca 2017 / Komentarze:

Może jeszcze nie wiecie, ale my już intensywnie pracujemy nad do 3 edycją pokazu Marka Wspiera Markę.
Idea tego projektu opiera się na zasadzie współpracy i wspólnej prezentacji polskich marek na jednym pokazie.

Najbliższy pokaz Marka Wspiera Markę odbędzie się 9 września w Gdyni, ale już dzisiaj chcemy zaprosić Was do wspólnej zabawy i udziału w konkursie – pokażcie nam jak Wy łączycie ubrania swoich ulubionych polskich projektantów. A może jesteście wierni jednej marce?

Zróbcie zdjęcia Waszych stylizacji i opublikujcie je na Instagramie :-)

Każda opublikowana fotografia powinna zawierać:

a. informację „Biorę udział w Konkursie #lubiępolskiemarki”

b. oznaczone (i wymienione) polskie marki wykorzystane w danej stylizacji, a jeśli nie da się oznaczyć @… należy dodać odpowiedni hashtag np. #taranko #simple #

c. zawierać hashtag #markawspieramarkę

d. zawierać hashtag #linktopoland #brandpolska #villaantoninasopot #kosmetykiaa #magazynmademoiselle #gdynia

Nasze Jury wybierze trzy najlepsze stylizacje, a ich autorzy otrzymają wspaniałe nagrody:

I miejsce – weekend w Trójmieście: 1 nocleg w pokoju dwuosobowym w hotelu Villa Antonina w Sopocie (voucher- termin do uzgodnienia), zaproszenie dla 2 osób na pokaz Marka wspiera Markę, który odbędzie się 9 września w Gdyni, zestaw kosmetyków AA od firmy Oceanic, publikacja nagrodzonego zdjęcia w magazynie Mademoiselle

II miejsce – zaproszenie dla 2 osób na pokaz Marka wspiera Markę, który odbędzie się 9 września w Gdyni, zestaw kosmetyków AA od firmy Oceanic, publikacja nagrodzonego zdjęcia w magazynie Mademoiselle

III miejsce – zestaw kosmetyków AA od firmy Oceanic, publikacja nagrodzonego zdjęcia w magazynie Mademoiselle

Oraz 3 wyróżnienia, które zostaną nagrodzone publikacją w magazynie Mademoiselle

TO JAK? Czas start :-). Nie możemy się doczekać!

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdziecie poniżej.

 

 

REGULAMIN KONKURSU MARKA WSPIERA MARKĘ – Stylizacja #lubiępolskiemarki
(dalej zwany „Regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „lubiępolskiemarki” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Personal Branding Polska z siedzibą w Gdyni, ul. Armii Krajowej 9/9

(dalej zwanych „Organizatorem”).
1.2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.personalbrandingpolska.pl (dalej zwana Stroną Organizatora) i www.linktopoland.com
1.4. Fotografie zawierające treści obraźliwe, niemoralne lub nieetyczne będą dyskwalifikowane. 1.5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą zgodne z regulaminem, będą odbiegały od tematyki lub nie będą spełniały wymogów technicznych.
2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniach od 05 lipca 2017 do 31 lipca 2017 przygotuje pracę będącą przedmiotem konkursu, zgodną z określonymi przez Organizatora wytycznymi.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
2.3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

3. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU

3.1. Okres trwania konkursu: 05 lipca do 31 lipca 2017 r.
3.2. Rozwiązanie Konkursu oraz ogłoszenie imion i nazwisk (lub pseudonimów) zwycięzców Konkursu, nastąpi nie późnej niż do dnia 10 sierpnia 2017 r.

4. ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU

4.1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem nagród czuwa Jury powołane przez Organizatora.

4.2. W pierwszym dniu Konkursu Organizator opublikuje na Fanpage’u Personal Branding Polska i Instagramie @BrandPolska) post informujący o rozpoczęciu konkursu. Zadaniem osób uczestniczących w konkursie jest publikacja na Instagramie fotografii stylizacji, w której wykorzystano ubrania i dodatki polskich projektantów lub marek.

Każda opublikowana fotografia powinna zawierać:
a. informację „Biorę udział w Konkursie #lubiępolskiemarki”
b. oznaczone (i wymienione) polskie marki wykorzystane w danej stylizacji, a jeśli nie da się oznaczyć @… należy dodać odpowiedni hashtag np. #taranko #simple
c. zawierać hashtag #markawspieramarkę
d. zawierać hashtag #linktopoland #brandpolska #villaantoninasopot #kosmetykiaa #magazynmademoiselle

W stylizacji można wykorzystać tylko 1 dodatek (obuwie, torebka lub biżuteria) zagranicznych marek. W stylizacjach można oznaczać też marki kosmetyków użytych do stylizacji pod warunkiem, że jest to polska marka.

4.3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 5 stylizacji

4.4. Zgłaszając zdjęcie do konkursu Uczestnik oświadcza, że: (i) zapoznał się z regulaminem Konkursu i przyjmuje wszystkie jego warunki (ii) jest autorem stylizacji zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez niego do Konkursu, nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takiego zdjęcia, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt. 4.5 poniżej.
4.5. W przypadku, jeżeli zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zdjęcia biorącego udział w konkursie za pośrednictwem Strony Konkursowej (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
3. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w ppkt. 1 do 5;
4. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu), na wskazanych w ppkt. 1 do 4 polach eksploatacji.
4.6. Uczestnik oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach zgłoszonych przez uczestnika do Konkursu, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tych osób poprzez:
1. strony serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora w szczególności na Stronie Organizatora;
2. wykorzystanie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, działalności Organizatora, jak również serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora może następować w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków lub zbioru okładek.

4.7. Laureaci Konkursu mogą zostać poproszeni przez Organizatora o dostarczenie plików cyfrowych zawierających zgłoszone przez nich zdjęcia w pełnej rozdzielczości. W takim przypadku laureaci powinni niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 3 dni) dostarczyć Organizatorowi takie pliki cyfrowe w sposób ustalony z Organizatorem.

5. NAGRODY

5.1. Spośród stylizacji biorących udział w Konkursie Jury wybierze trzy najlepsze, a laureatom zostaną przyznane nagrody:

Nasze Jury wybierze trzy najlepsze stylizacje, a ich autorzy otrzymają nagrody:

I miejsce – weekend w Trójmieście: 1 nocleg w pokoju dwuosobowym w hotelu Villa Antonina w Sopocie (voucher- termin do uzgodnienia), zaproszenie dla 2 osób na pokaz Marka wspiera Markę, który odbędzie się 9 września w Gdyni, zestaw kosmetyków AA od firmy Oceanic, publikacja nagrodzonego zdjęcia w magazynie Mademoiselle

II miejsce – zaproszenie dla 2 osób na pokaz Marka wspiera Markę, który odbędzie się 9 września w Gdyni, zestaw kosmetyków AA od firmy Oceanic, publikacja nagrodzonego zdjęcia w magazynie Mademoiselle

III miejsce – zestaw kosmetyków AA od firmy Oceanic, publikacja nagrodzonego zdjęcia w magazynie Mademoiselle

Oraz 3 wyróżnienia, które zostaną nagrodzone publikacją w magazynie Mademoiselle

Organizator nie wyklucza przyznania dodatkowych nagród niespodzianek.

5.2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem Instagram o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

Komentarze